Plaatselijke regeling

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse kerk te Wapserveen.

Inhoud

Paragraaf Inhoud
1 Samenstelling van de kerkenraad
2.1 Verkiezing van ambtsdragers algemeen
2.2 Verkiezing van ouderlingen en diakenen
2.3 Verkiezing van predikanten
3 De werkwijze van de kerkenraad
4 Besluitvorming
5 De kerkdiensten
6. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – algemeen
6.1 De vermogensrechtelijke aangelegenheden – kerkrentmeesterlijk
6.2 De vermogensrechtelijke aangelegenheden – diaconaal
6.3 De vermogensrechtelijke aangelegenheden – begrotingen en jaarrekeningen
7

8

Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling

Overige bepalingen

Ondertekening
Aanvullende toelichting – verbonden met de gemeente

Vaststelling

Deze plaatselijke regeling is vastgesteld door de kerkenraad op 16 maart 2020 en is vanaf deze datum geldig.

 • 1.Samenstelling van de kerkenraad

 1.1. Aantal ambtsdragers

De kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers:

Invullen: verplicht minimum (Ord. 4-6-3)
Kerkelijk werker 1 1
Ouderlingen 2 vacatures 2
Ouderlingen-kerkrentmeester 2 2
Diakenen 2 2
Predikanten met een bijzondere opdracht 0 0
Totaal 7 7

1.2. Vaste adviseurs

De administratieve adviseur neemt als vaste adviseur aan de kerkenraadsvergadering deel. Daarnaast maakt één adviserend kerkenraadslid deel uit van de kerkenraad. 

 • 1B. Samenstelling van de kleine kerkenraad

De Protestantse kerk te Wapserveen kent geen kleine kerkenraad.

 • 1C. Samenstelling werkgroepen

De Protestantse kerk te Wapserveen kent geen werkgroepen.

 • 2.1. Verkiezing van ambtsdragers algemeen

2.1.1. Stemrecht en verkiesbaarheid

De belijdende leden van de gemeente zijn stemgerechtigd en verkiesbaar.

Stemgerechtigd Verkiesbaar
Doopleden van de gemeente vanaf 18 jaar Ja Ja
Niet-gedoopte kinderen nee nee
Gastleden (belijdend) Ja Ja
Gastleden (dooplid) vanaf 18 jaar Ja nee
Vrienden (belijdend lid van een gemeente binnen PKN) Ja Ja
Vrienden (dooplid van een gemeente binnen PKN) vanaf 18 jaar Ja nee
Overige vrienden, geen lid van een kerk Ja nee

2.1.2. Regels voor het stemmen

Stemming geschiedt volgens de algemene regels voor besluitvorming zoals neergelegd in ord. 4-5 en in §4 van deze regeling.

2.1.3. Stemmen bij volmacht (ord.3-2-4)

Er kan bij volmacht worden gestemd, maar niemand mag meer dan twee gevolmachtigde stemmen uitbrengen en alleen stemgerechtigde leden kunnen gevolmachtigde stemmen uitbrengen. De volmachten zijn schriftelijk en ondertekend en worden van tevoren aan de kerkenraad getoond.

 • 2.2.Verkiezing van ouderlingen en diakenen

2.2.1 Verkiezingsmaand  

De verkiezing van ouderlingen en diakenen vindt eens per vier jaar plaats.

2.2.2. Uitnodiging voor aanbevelingen en voor stemmen  

De uitnodiging tot het doen van aanbevelingen, genoemd in Ord. 3-6-2, wordt tenminste vier weken voordat de verkiezing plaats heeft, door de kerkenraad gedaan. De uitnodiging om te stemmen wordt tenminste vier weken voordat de verkiezing plaats heeft, door de kerkenraad gedaan.

2.2.3. Verkiezingsvorm

Ouderlingen en diakenen worden gekozen tijdens een vergadering van stemgerechtigden.

 • 2.3.Verkiezing van predikant dan wel kerkelijk werker

 2.3.1. Verkiezing door de kerkenraad

In afwijking van het bepaalde in Ord. 3-4-6 wordt de predikant dan wel kerkelijk werker verkozen door de kerkenraad.

 • 3. De werkwijze van de Kerkenraad

3.1. Aantal vergaderingen  

De kerkenraad vergadert in de regel 6 maal per jaar.

3.2. Bijeenroepen van de vergadering

De vergaderingen van de kerkenraad worden tenminste 7 dagen van te voren bijeengeroepen door het moderamen, onder vermelding van agenda-onderwerpen.

3.3. Verslaggeving  

Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de eerstvolgende vergadering door de kerkenraad wordt vastgesteld.

3.4. Openbaarmaking besluiten

Niet vertrouwelijke besluiten, genomen in de vergadering van de kerkenraad, worden hetzij schriftelijk in het kerkblad, hetzij door een mondelinge mededeling binnen een redelijke termijn aan de gemeente bekend gemaakt.  

3.5. Verkiezing moderamen

De verkiezing van het moderamen (ord. 4-8-2) geschiedt eens per 4 jaar in de eerste vergadering van de maand januari.

3.6. Plaatsvervangers

In de vergadering genoemd in art. 3.5 worden de plaatsvervangers van de preses en de scriba aangewezen.

3.7. Jaargesprekken

Het jaargesprek met de kerkelijk werker wordt jaarlijks gehouden door de preses en scriba in de maand maart.

3.8.  Toelating toehoorders tot de vergaderingen

De vergaderingen van de kerkenraad zijn niet openbaar. De kerkenraad kan echter besluiten dat gemeenteleden en vrienden en andere belangstellenden als toehoorder tot een bepaalde vergadering of tot een deel daarvan toegelaten worden.

3.9.Archiefbeheer

Het lopend archief van de kerkenraad berust bij de scriba, met inachtneming van de verantwoordelijkheid van het college van kerkrentmeesters voor de archieven van de gemeente uit hoofde van Ord. 11-2-7.

3.10.Bijstand door commissies  

De kerkenraad laat zich in zijn arbeid niet bijstaan door commissies.

4. Besluitvorming 

 1. De besluiten worden steeds na gemeenschappelijk overleg en zo mogelijk met eenparige stemmen genomen.Blijkt eenparigheid niet bereikbaar, dan wordt besloten met meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij blanco stemmen niet meetellen.
 2. Stemming over zaken geschiedt mondeling tenzij om schriftelijke stemming wordt gevraagd. Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan is het voorstel verworpen.
 3. Stemming over personen geschiedt schriftelijk.
  Wanneer er niet meer kandidaten zijn dan er verkozen moeten worden, kan mondeling worden gestemd als niemand van de aanwezige leden tegen mondelinge stemming bezwaar maakt. Indien één kandidaat wordt voorgesteld en de stemmen staken, vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan is de kandidaat niet verkozen. Indien er meer kandidaten zijn dan er verkozen moeten worden, zijn van hen verkozen diegenen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht en die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen hebben behaald, tot het aantal vacatures dat vervuld moet worden. Indien voor een vacature geen van de kandidaten een meerderheid heeft behaald, vindt een herstemming plaats tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen behaalden. Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan beslist het lot.
 4. Geen besluiten kunnen worden genomen indien niet ten minste de helft van het aantal leden zoals dit voor het kerkelijk lichaam is vastgesteld, met een minimum van drie leden, ter vergadering aanwezig is.Wanneer in een vergadering het quorum niet aanwezig is, kan ten aanzien van een op die vergadering ingediend voorstel een besluit worden genomen op een volgende vergadering die ten minste twee weken later wordt gehouden, ook wanneer dan het quorum niet aanwezig is, mits ten minste drie leden aanwezig zijn.
 5. Voor besluitvorming in een vergadering met stemgerechtigde leden van de gemeente zijn de leden 1 tot en met 3 van overeenkomstige toepassing.

 5. Kerkdiensten

5.1. Plaats en aantal kerkdiensten

De tweewekelijkse kerkdiensten van de gemeente worden volgens een door de kerkenraad vastgesteld rooster gehouden in de plaatselijke kerk te Wapserveen.

5.2. Beantwoording doopvragen

Bij de bediening van de doop van kinderen kunnen belijdende leden en doopleden de doopvragen beantwoorden.

5.3. Deelname aan het avondmaal

Tot de deelname aan het avondmaal worden zowel belijdende leden als doopleden toegelaten.

5.4. Andere levensverbintenissen

 1. Levensverbintenissen van twee personen, anders dan een huwelijk van man en vrouw, kunnen als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht worden gezegend. Betrokkenen dienen een verzoek daartoe ten minste vier weken van tevoren in te dienen bij de kerkenraad.Tenminste een van de betrokkenen dient in het register van de gemeente ingeschreven te zijn.
 1. Na ontvangst van het verzoek voert een afvaardiging van de kerkenraad een gesprek met de betrokkenen.Tenminste twee weken voorafgaande aan de kerkdienst, waarin de levensverbintenis wordt gezegend, wordt dit bekendgemaakt door middel van een afkondiging in een zondagse kerkdienst en een aankondiging in het kerkblad.
 • 6. Vermogensrechtelijke aangelegenheden -algemeen
 • 6.1. Vermogensrechtelijke aangelegenheden – Kerkrentmeesterlijk

6.1.1. Het College

Het college van kerkrentmeesters bestaat uit drie leden.

6.1.2. Verkiezing van voorzitter, secretaris en penningmeester

De verkiezing van de voorzitter, secretaris en penningmeester geschiedt eens pervierjaar in de eerste vergadering van de maand januari.

6.1.3.  Plaatsvervangers

In de vergadering, genoemd in art. 6.1.2., worden de plaatsvervangers van de voorzitter en secretaris aangewezen.

6.1.4. De administratie

Het college van kerkrentmeesters wijst een administrateur aan. De administrateur woont de vergaderingen van het college bij en heeft daar een adviserende stem. Op hem is het bepaalde in ord. 4-2 betreffende geheimhouding van toepassing.

6.1.5. De bevoegdheden van de penningmeester 

De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de gemeente, met inachtneming van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een maximaal bedrag van € 500,00 per betaling. Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en penningmeester gezamenlijk bevoegd. Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt de voorzitter op als diens plaatsvervanger.

 • 6.2. Vermogensrechtelijke aangelegenheden – Diaconaal

6.2.1.Het college

Het college van diakenen bestaat uit drie leden.

6.2.2. Verkiezing van voorzitter, secretaris en penningmeester (keuzemogelijkheid)

De verkiezing van de voorzitter, secretaris en penningmeester geschiedt eens per vier jaar in de eerste vergadering van de maand januari.

6.2.3.  Plaatsvervangers

In de vergadering, genoemd in art. 6.2.2 , worden de plaatsvervangers van de voorzitter en secretaris aangewezen.

6.2.4.  De administratie

 Het college van diakenen wijst een administrateur aan. De administrateur woont de vergaderingen van het college bij en heeft daar een adviserende stem. Op hem is het bepaalde in ord. 4-2 betreffende geheimhouding van toepassing.

6.2.4.  De bevoegdheden van de penningmeester

De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de diaconie, met inachtneming van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een maximaal bedrag van € 500,00 per betaling. Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en penningmeester gezamenlijk bevoegd. Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt de voorzitter op als diens plaatsvervanger.

 • 6.3. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – begrotingen en jaarrekeningen

6.3.1. Het in de gelegenheid stellen van gemeenteleden hun mening kenbaar te maken over begroting en jaarrekening

Voor de vaststelling dan wel wijziging van de begroting en voor de vaststelling van de jaarrekening worden deze stukken in samenvatting gepubliceerd in het kerkblad. De volledige stukken kunnen gedurende een week worden ingezien. Bij de publicatie worden tijd en plaats vermeld. De leden worden in de gelegenheid gesteld hun mening kenbaar te maken.Reacties kunnen tot drie dagen na het einde van de periode van terinzagelegging worden gestuurd aan de scriba van de kerkenraad. De kerkenraad kan een gemeentevergadering over de begroting en de jaarrekening beleggen.

 • 7. Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling

7.1 Bevoegdheid en procedure

De Kerkenraad is bevoegd de plaatselijke regeling vast te stellen en te wijzigen, nadat de leden van de gemeente en in voorkomend geval de in deze regeling genoemde colleges in de gelegenheid zijn gesteld hun mening over die regeling respectievelijk de wijziging daarvan kenbaar te maken.

7.2. Geldigheid

De plaatselijke regeling respectievelijk een wijziging daarvan treedt in werking wanneer deze is vastgesteld.

 

Ondertekening

 

Aldus te Wapserveen vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van 16 maart 2020.

…………………………preses                                                   …………………………… scriba

 

w.g.                                                                                         w.g.

                 

Hendrik Westenbrink                                                        Bertha Doorten-Steenbergen

 

 

 

TOELICHTING    VERBONDEN MET DE GEMEENTE

 

VET = VERPLICHT;ONDERSTREEPT = BIJ GEEN BEZWAAR;Cursief = keuze per gemeente

Geregistreerd als Omschrijving Actief kiesrecht (= mogen stemmen) Passief kiesrecht (= ambtsdrager worden)
Belijdend lid Gedoopt en belijdenis in P.K.N. (of voorloper) of overgekomen Ja Ja            (behalve indien onder tucht)
Dooplid Gedoopt in P.K.N. (of voorloper) of overgekomen Is mogelijk vanaf 18 jaar Is mogelijk, mits hij/zij bij bevestiging ook belijdend lid wordt
Niet-gedoopt kind van gemeenteleden Minderjarig kind (= tot 18 jr), geen bezwaar van ouders of wettelijke vertegenwoordigers Nee Nee
Gastlid Lid van een andere kerk dan de P.K.N.
a) Als belijdend lid Belijdend, geconfirmeerd, e.d. (lid in volle rechten) Is mogelijk Is mogelijk
b) Als dooplid Gedoopt Is mogelijk vanaf 18 jaar Nee (eerst belijdend lid worden in eigen kerk of overkomen en belijdenis afleggen)
Vriend en … :    
1) Geen lid van een kerk Kan lid geweest zijn. Leeft mee met gemeente, maar wordt geen lid Is mogelijk vanaf 18 jaar Nee
2) lid van een andere kerk Is mogelijk vanaf 18 jaar Nee
3) Lid van een gemeente van de Protestantse Kerk in Ned.  
3a) Belijdend lid In eigen gemeente zo geregistreerd Is mogelijk

 

Is mogelijk
3b) Dooplid Idem Is mogelijk vanaf 18 jaar Nee (eerst belijdend lid worden in eigen gemeente of overschrijven = “perforatie”)
Overige geregistreerden Niet kerkelijke partner, huisgenoot, inwonend meerderjarig kind: niet met gemeente verbonden N.v.t N.v.t.