Diaconie

A. Algemene gegevens

Naam ANBI                           : Protestantse gemeente te  wapserveen

Telefoonnummer                   : 0521344534

RSIN/Fiscaalnummer           : 818937397

Website adres                       : www.kerk-wapserveen.nl

E-mail                                    : pknwapserveen@gmail.com

Adres                                     : Oosteinde 31

Postcode                               : 8351 HA

Plaats                                     : Wapserveen

Postadres                              : W. Dassenstraat 25

Postcode                               : 8351 GG

De Protestantse gemeente te Wapserveen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Havelte. 2

 

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 3 diakenen, 3 ouderlingen en 3 kerkrentmeesters, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).

 

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 

D. Beleidsplan.

Op de website www.kerk-wapserveen.nl  vindt u het beleidsplan 2020-2025 van onze gemeente.

 

E. Beloningsbeleid.

De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

 

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:

In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

NB: Ons administratiekantoor heeft uitstel aangevraagd voor de publicatie van de cijfers over 2018. Zodra de cijfers gereed zijn, zullen we ze publiceren.

  • Uitstel is verleend door de Belastingdienst voor de publicatieplicht 2018.
  • Uiterlijk 1 november 2019 worden de vereiste gegevens alsnog gepubliceerd.

 

Baten en Lasten

  Begroting 2019 Rekening 2018 Rekening 2017
Baten            
– baten onroerende zaken 12.000  12.000  12.630
– rentebaten en dividenden 919   1.169   1.657
– opbrengsten uit      stichtingen/kassen en fondsen       –      –
– bijdragen levend geld 600    600    790
– door te zenden collecten 300      300   279
Totaal baten 13.819  14.069  15.356

 

Lasten      
– lasten overige eigendommen en inventarissen 1.870   2.615  2.656
– afschrijvingen    –
– pastoraat  –
– lasten kerkdiensten, catechese etc. 950    950     876
– verplichtingen/ bijdragen andere organen 600    650   646
– salarissen 500    400   382
– kosten beheer en administratie 900     700  57
– rentelasten/bankkosten 150        150   130
– diaconaal werk plaatselijk 2.150 1.750 1.730
– diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk 3.000 3.000 1.274
– diaconaal werk wereldwijd 2.500 2.500
Totaal lasten 12.620   12.715  7.751
             
Saldo baten – lasten 1.199 1.354 7.605